O škole

 

ANEB

PROČ CHODIT NA ZÁKLADKU V ŘEPORYJÍCH

 

Chcete vědět, kde to žije?

V obci zvané Řeporyje!

Tam učení se nefláká,

to předškoláky přiláká.

Těm do mysli nadobro se vryje

poznání, jež s životem se kryje.

 

 

 

ČÍM SE VYZNAČUJEME

 

Kam směřujeme

Cílem naší školy, která vzdělává přibližně 400 žáků, je rozvíjet v dětech jejich přirozenou touhu objevovat. Nabádáme žáky k tomu, aby v sobě našli „vnitřní motivaci“ k vědomému seberozvoji. Podněcujeme je k tomu, aby se naučili „učit se“. Přesvědčujeme děti, stejně jako jejich rodiče, o tom, že známky nejsou jediným adekvátním měřítkem ve vzdělávání. Velký důraz klademe na zpětnou vazbu. Jinak řečeno – věcně rodiče informujeme o průběhu vzdělávání jejich dětí; s žáky hovoříme o tom, co a jak by se dalo zlepšit.

Cíleně, ale téměř bez povšimnutí, přenášíme postupně odpovědnost, a tedy i vědomí důležitosti vzdělání, na samotné žáky. Pomáháme jim překonávat počáteční obavy z neznámého.  Společně s nimi prožíváme jejich první velké objevy – když poprvé nahlédnou souvislosti mezi písmeny v textu a zvuky vzešlými z vlastních úst nebo když odhalí základní matematické zákonitosti.

 

Digitální gramotnost

Jdeme s dobou! Nedávalo by smysl plout proti proudu ve světě, v němž děti umějí ovládat mobilní telefon či počítač dříve, než zvládnou samostatnou jízdu na kole. Na druhou stranu ale dbáme o to, aby děti netrávily více času ve virtuálním světě než dováděním na hřišti. K technologickým vymoženostem dnešní doby přistupujeme obezřetně. Interaktivní tabule či tablety slouží žákům výhradně jako prostředky k upoutání pozornosti a snadnějšímu vstřebávání probírané látky.

Žákům z vyšších ročníků, kteří svou digitální gramotnost rozvíjejí v počítačových učebnách, vybavených moderními počítači, notebooky a internetem, se věnuje tým našich IT pedagogů.

 

 

Volitelné předměty – robotika, rodinná výchova, mediální výchova, etika

V souladu se svými zájmy si každoročně vybírají naši deváťáci z nabídky tzv. povinně-volitelných předmětů.

Chlapci a dívky, kteří propadli sofistikovaným technologiím, najdou pro svou vášeň živnou půdu v hodinách robotiky.

Žákyně a žáci, kteří by se rádi dozvěděli něco o právech a povinnostech spjatých s rodinným životem, případně by si chtěli vyzkoušet, co obnáší takové přebalování miminka, se mohou zapsat do hodin rodinné výchovy.

Školákům, kteří by si rádi udělali představu o způsobu fungování médií, příp. by chtěli získat povědomí o tom, jak ověřovat věrohodnost informací, se naskýtá možnost navštěvovat hodiny mediální výchovy. 

Nabídka zájmově zaměřených vyučovacích předmětů se nově rozšiřuje o etiku. Ve vyučovacích hodinách tohoto předmětu si budou moct žáci rozšířit svůj obzor diskuzemi o vybraných filosofických otázkách, které zaměstnávají lidskou mysl snad od nepaměti. Žáci tak nahlédnou do světa hodnot z nejrůznějších perspektiv a pokusí se sami hledat  a zdůvodňovat své vlastní odpovědi.

 

Před posledním zvoněním

Žákova devítiletá usilovná práce v přípravě na život, stejně jako na střední školu, u nás vrcholí vypracováním závěrečné písemné práce s její následnou veřejnou prezentací – témata prací se každoročně různí. Tato tradiční událost představuje zejména pro rodiče úžasnou příležitost k hrdému zhlédnutí svých ratolestí a k bilancování jejich dosavadních úspěchů na cestě za vzděláním. Vedle rodičů, pedagogů a spolužáků přihlížejí prezentacím i hosté z řad odborné veřejnosti či zástupci místního obecního úřadu. 

 

Ohlasy našich absolventů

Mně osobně ročníkové práce přinesly opravdu hodně. Vždycky jsem si myslela, že prezentovat opravdu umím a nemám z toho strach. Ukázalo se, že když nastal ten okamžik, kdy jsem měla předstoupit před všechny pedagogy, paní ředitelku, paní zástupkyni, své spolužáky a veškeré obecenstvo, tak to bylo úplně něco jiného než prezentovat a mluvit před svými spolužáky, se kterými jsem byla každý den... ČÍST DÁL

                   

 

 

NAŠE VZTAHY S ŽÁKY

V duchu rovnocennosti

Své žáky považujeme za rovnocenné partnery. Nasloucháme jim. Diskutujeme s nimi o jejich perspektivě vnímání světa. Zajímají nás jejich postřehy, názory, dotazy. Vzděláváme je, stejně jako i my se učíme od nich – skrze zrcadlo, jež nám nepřetržitě nastavují.

Když se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, řešíme je vždy v přátelském duchu – věcně a s nadhledem.

 

Žákovský senát

Našim žákům dáváme navíc příležitost k tomu, aby výrazně zasahovali do dění ve škole. Zvolení zástupci tříd tlumočí pedagogům a vedení školy připomínky, návrhy či přání svých spolužáků prostřednictvím žákovského senátu.

                                           

 

KOMUNIKACÍ K INDIVIUÁLNÍMU ROZVOJI

Dramaťák

Jednu z tradičních doplňkových vzdělávacích aktivit školy představuje činnost dramatického kroužku. V něm mohou děti v sobě objevit dosud nepoznané umělecké vlohy. Naučí se nejen zvládat trému z vystoupení před obecenstvem, ale také se zdokonalí ve schopnosti komunikovat  se svým okolím.

                                         

Podpora talentů

Nadané a zvídavé žáky se snažíme podněcovat k tomu, aby svůj „dar“ nenechali ležet ladem. V tomto směru jim vytváříme podmínky k rozvoji jejich zájmové oblasti nad rámec běžné výuky. Věnujeme se jim i v mimoškolní době. Zároveň je přihlašujeme do nejrůznějších vědomostních soutěží, kde poměřují své znalosti s žáky z jiných škol.

 

Cizí jazyky

S angličtinou přicházejí žáci do kontaktu již v prvním ročníku. Nové poznatky získávají formou her. Od třetího ročníku již děti pracují s učebnicemi. Od 6. ročníku přibydou k běžné výuce i hodiny konverzace. Vedle mateřštiny a povinné angličtiny si od 7. ročníku mohou žáci zvolit také mezi ruštinou, němčinou a francouzštinou. 

 

Mezikulturní poznání

Snažíme se dětem zprostředkovat vhled do odlišných kultur. Již několikátým rokem zapojujeme naše žáky do mezinárodního projektu E. D. I. S. O. N.. Celý týden provázejí naše žáky ve výuce i po škole studenti z nejrůznějších koutů světa.

                            

                           

Žáci s odlišným mateřským jazykem

Jako obrovské vzájemné obohacení vnímáme, když do našich lavic usedají žáci pocházející z odlišného jazykového i kulturního prostředí. V porevoluční době u nás absolvovali a absolvují základní školní docházku děti z Ukrajiny, Ruska, Vietnamu či Rumunska. U dětí s odlišným mateřským jazykem zaměřujeme své úsilí především na jejich rychlé zvládnutí českého jazyka a začlenění do kolektivu třídy.

 

eTwinning

Naši žáci vedou živou korespondenci v angličtině s dětmi ze zahraničí – každoročně s partnery z nejrůznějších evropských škol.

 

Škola v přírodě

Milujeme přírodu. Když nám přejí okolnosti, jezdíme se každoročně vzdělávat s dětmi do prostředí našich malebných hor.

       

 

ZÁZEMÍ

Školní jídelna

Ve výuce dětem jaksepatří vyhládne. Potřebnou energii mohou doplnit v naší zbrusu nové jídelně. Od pondělí do pátku si volí mezi dvěma chutnými, vždy čerstvě připravenými pokrmy.

 

Ve zdravém těle zdravý duch

Abychom zůstali zdraví, udrželi si kondičku a trochu si odpočinuli od namáhavého učení, cvičíme v naší nedávno zbudované a moderně vybavené tělocvičně. Přeje-li nám počasí, sportujeme rádi venku.

 

Venkovní učebna

V útulném prostředí školy, lemovaném převážně urostlými jehličnany, vyroste v blízkosti oblíbeného dětského hřiště naše první venkovní učebna. Výuku na čerstvém vzduchu si budou moct žáci vychutnat zejména za příznivého počasí v období horkých dnů.

 

Historie školy v kostce

Pokud vás zajímá podrobněji dějinný vývoj naší školy, klikněte, prosím, na následující odkaz.

https://www.prahareporyje.cz/organizace/18-zakladni-skola-reporyje