Úřední deska

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon) je naší povinností Vás informovat o možnostech a způsobech oznamování protiprávního jednání, k němuž u nás došlo nebo má dojít a pokud jste pro nás, byť zprostředkovaně, vykonávali nebo vykonáváte práci nebo jinou obdobnou činnost. Dle Zákona je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech, které jsou uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) Zákona a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Pokud v rámci svého zaměstnání či obdobné činnosti odhalíte možné pochybení, případně se o něm dozvíte, nebo máte přiměřené důvody domnívat se, že k pochybení došlo, vyzýváme Vás, abyste tento incident neprodleně oznámili.

Oznámení můžete činit následujícím způsobem:

  1. telefonicky na čísle: +420 777 628 010
  2. elektronicky na adresu: dvorak.david@kancelardhs.cz
  3. v listinné podobě podáním adresovaným do vlastních rukou příslušné osoby. Přijímáme podání v zalepené obálce s nápisem „WHISTLEBLOWING“ nebo „Neotvírat, do vlastních rukou příslušné osoby“, na adresu školy.
  4. externím oznamovacím kanálem prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, které zřídilo oznamovací systém, v rámci kterého mohou oznamovatelé učinit oznámení i bez využití vnitřního oznamovacího systému, dostupným na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
  5. požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů.

Při podání oznámení ústní formou má příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku, pokud s tím oznamovatel vysloví souhlas, nebo přepis ústního oznámení. Oznamovateli bude umožněno, aby se k záznamu, byl-li pořízen, nebo přepisu zvukové nahrávky, vyjádřil.

Vzorový formulář pro podání oznámení naleznete zde: https://zs-reporyje.cz/skola/dokumenty

Příslušnou osobou je určen: Mgr. Ing. David Dvořák

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa, ale pokud oznámení neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, ochrana oznamovateli dle Zákona nenáleží a povinný subjekt bude tato oznámení řešit mimo režim Zákona.

Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může také založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu.

K oznámením má přístup pouze příslušná osoba, která o jejich obsahu a osobách oznamovatelů zachovává mlčenlivost a prověřuje je tak, aby byla utajena totožnost oznamovatelů. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Informace o totožnosti oznamovatele a osob je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů. O výsledcích posouzení důvodnosti oznámení a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu pak do 30 dnů. Tato lhůta může být dvakrát prodloužena.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. Následně poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. Zákona, vylučuje povinný subjekt přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

V Praze, dne 1. 8. 2023

Ing. Lenka Weignerová, Ph.D.

ředitelka školy

 

GDPR

 

Hana Vlčková

pověřenec pro ochranu osobních údajů 

SMS-služby s.r.o. 
V Rovinách 934/40 
140 00 Praha 4 Podolí

Datová schránka: j49zfqv 

T: 602 608 054
M: hana.vlckova@sms-sluzby.cz
W: www.sms-sluzby.cz 
Fb: https://www.facebook.com/SMSCR.CZ