Školní poradenství

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP)

Naším základním cílem je pomáhat rozvíjet žákům jejich potenciál, objevovat silné stránky a řešit výukové a výchovné obtíže s respektem k jejich možnostem a specifikům.

Snažíme se o to, aby vzdělávání na naší škole přinášelo každému žákovi uspokojení a zažíval radost z toho, co zvládl.

 

Služby ŠPP

Jedná se o komplexní služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění (novelizace 197/2016).

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce.

 

Základní aktivity ŠPP

 1. Pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické poradenství, včetně poskytování diagnostiky a intervenční péče,
 2. kariérové poradenství,
 3. prevence rizikového chování,
 1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. péče o nadané děti,
 3. předcházení školní neúspěšnosti, vyhodnocení aktuální situace, poskytnutí adekvátní podpory a poradenské péče,
 4. činnosti přispívající k posílení pozitivního sociálního klimatu školy,
 5. pomoc a podpora žákům a jejich rodičům,
 6. metodická podpora pedagogů a asistentů pedagoga,
 7. komunikace s dalšími odborníky.

 

Kde nás ve škole najdete

 • hlavní budova 1. patro

 

Náš tým

Celý tým se řídí zásadami a etickými pravidly, která zaručují důvěru a bezpečí. K problémům přistupujeme aktivně a snažíme se je řešit. V případě potřeby se nás bez obav obraťte, domluvte si prosím předem termín konzultace.

 

Školský logoped - Mgr. Adéla Salavcová

 • připravujeme...

Konzultační hodiny: osobní konzultace podle potřeby po předcházející domluvě

Kontakt: prostřednictvím el. žákovské knížky
e-mailem salavcova@zs-reporyje.cz

 

Výchovný poradce – 1. stupeň - Mgr. Renata Šantorová

 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC…) při zajišťování poradenských služeb,
 • intenzivní spolupráce s třídními učiteli – vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost a zpracování návrhů na další péči o tyto žáky,
 • zprostředkování poradenské pomoci mezi školou a školským poradenským zařízením,
 • zajišťování kompenzačních pomůcek,
 • zpracování a aktualizace dokumentace,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření,
 • poskytování poradenské a konzultační činnosti pro žáky, učitele a rodiče žáků,
 • zajištění spolupráce asistenta pedagoga s třídním učitelem, rodičem a žákem podle míry navržené podpory,
 • řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků, s pracovníky školských poradenských zařízení, s pracovníky sociálních orgánů.

Konzultační hodiny: osobní konzultace podle potřeby po předcházející domluvě

Kontakt: prostřednictvím el. žákovské knížky
e-mailem santorova@zs-reporyje.cz

 

Výchovný poradce 2. stupeň a karierové poradenství - PhDr. Jana Zborovjanová

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC...),
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,
 • řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků, s pracovníky školských poradenských zařízení, s pracovníky sociálních orgánů, úřadem práce.

 

Konzultační hodiny: osobní konzultace podle potřeby po předcházející domluvě

Kontakt: prostřednictvím el. žákovské knížky
e-mailem zborovjanova@zs-reporyje.cz

 

Školní metodik prevence - Mgr. Lucie Wilczková

 • Koordinace tvorby, kontrola a evaluace minimálního preventivního programu školy,
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování,
 • metodické vedení pedagogů v oblasti prevence rizikového chování,
 • spolupráce s třídními učiteli při vyhledávání a orientačním šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • spolupráce s dalšími institucemi, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování.

Konzultační hodiny: osobní konzultace podle potřeby po předcházející domluvě

Kontakt: prostřednictvím el. žákovské knížky
e-mailem wilczkova@zs-reporyje.cz

                                  

Školní psycholog - Mgr. Klára Pflegerová

 • konzultace a poradenství s osobními problémy 
 • možnost skupinové činnosti - problematika ve třídním kolektivu
 • skupinové hry
 • sociometrická šetření ve třídách

Konzultační hodiny: osobní konzultace podle potřeby po předcházející domluvě

Kontakt: prostřednictvím el. žákovské knížky

e-mailem pflegerova@zs-reporyje.cz

 

Školní speciální pedagog – Mgr. Alžběta Kratochvílová

 • V případě speciálních vzdělávacích potřeb žáka zjištěných ve školském poradenském zařízení seznamování zákonných zástupců se všemi dostupnými informacemi v souvislosti s možnostmi vzdělávání jejich dítěte na škole,
 • konkretizování vzdělávacích obtíží žáka, podílení se na stanovení obsahu plánu pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánu,
 • orientační speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí,
 • poskytování přímé speciálně pedagogické intervence,
 • poskytování poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti,
 • poskytování informační, konzultační, poradenské a metodické podpory zákonným zástupcům žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • participace na úpravě školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů na základě rozhodnutí ředitele školy v souvislosti s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Konzultační hodiny: středa: 13.30 hod. – 15.00 hod.

Kontakt: prostřednictvím el. žákovské knížky
e-mailem kratochvilova@zs-reporyje.cz

 

Kariérní poradce - PhDr. Jana Zborovjanová

 • Konzultace a poradenství pro žáky a rodiče v oblasti výběru středních škol, informace k přijímacímu řízení na střední školy, přihlášky na střední školy.

 

Konzultační hodiny: osobní konzultace podle potřeby po předcházející domluvě

Kontakt: prostřednictvím el. žákovské knížky
e-mailem zborovjanova@zs-reporyje.cz

 

Spádová pedagogicko – psychologická poradna:

Kuncova 1580/1
Praha 5 – Stodůlky, 155 00

Kontakty: +420 251 611 803+420 251 613 572oppp5@volny.cz

 

Kontakty pro případ krizové situace:

 

Linka bezpečí

Tel.: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz

 

Dětské krizové centrum:

NONSTOP Linka důvěry

pevná linka: 241 484 149
mobil: 777 715 215
rizika kyberprostoru: 778 510 510
e-mail: problem@ditekrize.cz