Zápis 2021/2022

 

Seznam  uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

Čj. 47/2021

Základní škola Praha 5 - Řeporyje jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto: Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní  škole Praha 5 - Řeporyje  uchazečů s tímto registračním  číslem:

 

Registrační číslo       Rozhodnuto                                      Registrační číslo            Rozhodnuto

01-21/22                     přijat/a                                               35-21/22                     přijat/a                        

02-21/22                     přijat/a                                               36-21/22                     přijat/a                        

03-21/22                     přijat/a                                               37-21/22                     přijat/a                        

04-21/22                     přijat/a                                               38-21/22                     přijat/a                        

05-21/22                     přijat/a                                               40-21/22                     přijat/a                        

06-21/22                     přijat/a                                               41-21/22                     přijat/a                        

07-21/22                     přijat/a                                               42-21/22                     přijat/a                        

08-21/22                     přijat/a                                               44-21/22                     přijat/a                        

09-21/22                     přijat/a                                               45-21/22                     přijat/a                        

10-21/22                     přijat/a                                               48-21/22                     přijat/a                        

11-21/22                     přijat/a                                               49-21/22                     přijat/a                        

13-21/22                     přijat/a                                               50-21/22                     přijat/a                        

15-21/22                     přijat/a                                               51-21/22                     přijat/a                        

16-21/22                     přijat/a                                               52-21/22                     přijat/a                        

17-21/22                     přijat/a                                               53-21/22                     přijat/a                        

18-21/22                     přijat/a                                               54-21/22                     přijat/a                        

19-21/22                     přijat/a                                               55-21/22                     přijat/a                        

20-21/22                     přijat/a                                               56-21/22                     přijat/a                        

21-21/22                     přijat/a                                               57-21/22                     přijat/a                        

22-21/22                     přijat/a                                               58-21/22                     přijat/a                        

23-21/22                     přijat/a                                               59-21/22                     přijat/a                        

24-21/22                     přijat/a                                               60-21/22                     přijat/a                        

25-21/22                     přijat/a                                               61-21/22                     přijat/a                        

26-21/22                     přijat/a                                               62-21/22                     přijat/a                        

27-21/22                     přijat/a                                               63-21/22                     přijat/a                        

28-21/22                     přijat/a                                               64-21/22                     přijat/a                        

30-21/22                     přijat/a                                               65-21/22                     přijat/a                        

31-21/22                     přijat/a                                               66-21/22                     přijat/a                        

32-21/22                     přijat/a                                               67-21/22                     přijat/a                        

33-21/22                     přijat/a                                                                      

34-21/22                     přijat/a                                              

                       

Tento seznam je vyvěšen dne 26. 04. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy (vstup do hlavní budovy). Dále je  také zveřejněn dne 26. 04. 2021 na webových stránkách školy www.zs-reporyje.cz. Po uplynutí 15 dnů bude seznam přijatých dětí odstraněn.  O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.  Přijatým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o jeho vydání.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává písemně, u Ing. Lenka Weignerové, Ph.D., ředitelky školy, jejíž správní činnost vykonává Základní škola Praha 5 - Řeporyje, nebo elektronicky na email: weignerova@zs-reporyje.cz se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, nebo prostřednictvím datové schránky ID 9zhhs5y.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je výrok napadán a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. O odvolání rozhoduje MHMP.

                                                         

Ing. Lenka Weignerová, Ph.D.

    ředitelka školy                                                                                  

 

 

Virtuální prohlídka ZDE