Zápis 2023/2024

Publikováno: 13.2.2023 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

 

  

Zápis proběhne prezenční formou v budově ZŠ Praha 5 – Řeporyje. Zákonní zástupci odevzdají tiskopisy. Děti si v doprovodu žáků naší školy prohlédnou třídy a budou pro ně připraveny aktivity na přibližně 20 minut. Učitelky 1. stupně orientačně posoudí jejich školní zralost. 

 

 • 4. 4. 2023 – Den otevřených dveří
 • 13. 4. 2023 – Zápis do 1. ročníku (14.00 – 18.00) za přítomnosti dítěte a jednoho zákonného zástupce

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zápis  je určen také dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (Lex Ukrajina).

K zápisu se dostaví děti narozené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017.

Zákonní zástupci u zápisu doloží:

 • vytištěnou žádost podanou přes webové stránky školy
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • rodný list dítěte
 • pro cizince mimo EU - pas s uvedeným druhem pobytu v ČR

Pokud bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní docházky, přinese žádost o odklad, doporučující potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Dokumenty prosím doložit nejpozději do 30. dubna 2023.

Zápis dětí, kterým bude 1. září 2023 méně než 6 let:

Pokud je vaše dítě narozeno v době od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017 a vy máte zájem o jeho zápis, je vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

 

Podání žádosti k přijetí žáka do 1. ročníku

 • Podání žádosti k základnímu vzdělávání bude probíhat online. Pokud si přejete vyplnit přihlášku, klikněte prosím: Vyplnit novou přihlášku                                                              
 • Online zápis do školy bude otevřen dva týdny před termínem zápisu.
 • Zákonný zástupce na webových stránkách školy vyplní v systému Edupage předběžnou přihlášku, na základě které bude vygenerována žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Přihlášku poté zákonný zástupce přinese vytištěnou k zápisu se všemi dalšími náležitostmi (viz část „Zákonní zástupci u zápisu doloží“). Přihlášku je možné zaslat datovou schránkou, e-mailem s el. podpisem nebo poštou.
 • Po vyplnění online přihlášky bude dítěti vygenerováno registrační číslo, pod kterým najdete výsledek zápisu na webové stránce školy nejpozději do 30 dnů od skončení zápisu. 

Kritéria pro zápis do ZŠ

Vedení základní školy otevírá ve školním roce 2023/2024 dvě první třídy po 25 žácích. Vzhledem k tomu, že očekáváme větší počet dětí u zápisu, zveřejňujeme kritéria, podle kterých budou děti do jednotlivých tříd prvního ročníku vybrány:

 • 1. kritérium: uchazeč/ka s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádovém obvodu školy (Řeporyje)
 • 2. kritérium: uchazeč/ka s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,na území obce Zbuzany
 • 3. kritérium: uchazeč/ka s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku);  
 • 4. kritérium: uchazeč/ka s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hl. m. Prahy
 • 5. kritérium: ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

   Ing. Lenka Weignerová, Ph.D.

            ředitelka školy

 

Tagy

Zápis 2023