Přijímací řízení 2022/2023

Publikováno: 28.9.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Vážení rodiče, milí žáci,  zde naleznete základní informace pro přijímací řízení pro školní rok 2022/23.

Každý žák má právo podat si v  prvním kole přijímacího řízení přihlášku na 2 školy. Přihlášky na obory bez talentové zkoušky se podávají v únoru 2023, poslední termín odevzdání přihlášek je do 1.3.2023 (datum na razítku pošty!).  Přihlášku není možné vystavit dříve než v únoru, vypisuje se na ní pololetní vysvědčení z 9. třídy. Přihlášku je nutné odeslat doporučeně, nebo na školu odnést osobně. Střední škola vám následně zašle registraci vaší přihlášky s registračním číslem, které si pečlivě uschovejte pro pozdější přijímací řízení. Školy nezasílají informaci o přijetí písemně! 

V případě zájmu o studium u oborů s předepsanou talentovou zkouškou (TZ) je termín podání přihlášky už do konce listopadu 2022

V případě, že žák má poruchu učení, je možné požádat pedagogicko-psychologickou poradnu o úpravu podmínek přijímacího řízení.  V takovém případě se objednejte co nejdříve do své poradny, úprava podmínek musí být zaslána spolu s přihláškou. 

Kritéria pro přijetí na školu stanovuje ředitel dané střední školy. Pro maturitní obory je povinná přijímací zkouška z češtiny a matematiky, střední škola má právo stanovit i předměty jiné v rámci tzv. školní přijímací zkoušky. Podmínky přijímacího řízení musí každá střední škola zveřejnit nejpozději do konce ledna 2023.

Přihlášku vám na požádání vystaví naše škola (prosím o zaslání vybraných škol a oborů na e-mail zborovjanova@zsreporyje.cz). Každá přihláška musí být potvrzena ředitelkou školy, v případě, že to střední škola vyžaduje, taky lékařem, a podepsaná žákem a zákonným zástupcem.  Pořadí škol na přihlášce je libovolné, ale je důležité, aby obě školy byly na přihláškách uvedeny ve stejném pořadí, podle toho se určuje den konání přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek stanovili Ministerstvo školství následovně:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: 13. dubna 2023

2. termín: 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 17. dubna 2023                                                

2. termín:  18. dubna 2023 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: 10. května 2023                                               

2. termín:  11. května 2023 

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. 

Termín školní přijímací zkoušky stanovuje škola sama.

Po doručení informace o nepřijetí na SŠ je možné do 3 dnů podat písemné odvolání.

Po doručení rozhodnutí o přijetí na školu rodiče žáka musí potvrdit svůj zájem o studium na dané škole odevzdáním Zápisového lístku do 10 dnů od doručení rozhodnutí.

Dítě se stává žákem střední školy až odevzdáním zápisového lístku.

Zápisový lístek vám vystaví naše škola a vydá vám  ho oproti podpisu zákonnému zástupci v termínu do 15.3.2023. Žákům přijatým na víceletá gymnázia vydáváme zápisový lístek po potvrzení informace o přijetí na školu.

Ztrátu zápisového lístku je nutné oznámit, vystavit čestné  prohlášení o ztrátě, až pak vám může škola vystavit nový lístek.

V případě, že žák/yně nebyl/a přijat/a ani na jednu ze škol, je nutné podat si přihlášku na SŠ v druhém kole přijímacího řízení. Tam je počet přihlášek neomezený. Seznam škol, které vyhlašují druhé kolo přijímacího řízení, vypisují obory školství magistrátů měst a zveřejňují je taky střední školy na svých stránkách.  

Pokud se neumíte rozhodnout, jaká střední škola je vhodná, můžete si vyzkoušet osobnostní testy např. na  www.emiero.cz, www.infoabsolvent.cz nebo se přihlásit na originální Profi testy, které naše škola organizuje ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.

V případě zájmu o Profi test zašlete mi prosím informaci do 1.10.2022.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte výchovnou poradkyni:  zborovjanova@zs-reporyje.cz

Odkazy na možnost testování

https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp

https://www.zkousky-nanecisto.cz/9trida/online-testy

 

Přeji všem hodně štěstí v přijímacím řízení

PhDr. Jana Zborovjanová

vých. poradkyně a zástupkyně ŘŠ pro 2. stupeň

 

 

 

Přiložené soubory ke stažení

Tagy

Přijímací zkoušky